STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT GPP số 7 16 Chợ Tam Hưng 01636512185
2 QT số 2 Rùa Hạ, Thanh Thùy 0979281568
3 QTTN GPP Tảo Dương 01685010762
4 Ngọc Thoa 58 Phố Vác
5 Nhật Minh Chợ Rùa, Thanh Thùy 0979195550
6 Cẩm Dương Thôn Quyếch, Bình Minh 0988804064
7 QT số 9-Lê Thị Minh Huệ Ngã 3 chợ Chiều, Phương Trung, Huyện Thanh Oai 0977484835