STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quang Ly 25/56 Thạch Cầu, Quận Long Biên
2 Vân Khánh Số 81B, Đức Giang, Quận Long Biên 01694766061
3 Tùng Lộc Ngõ 67/481 Ngọc Lâm, Quận Long Biên
4 Quỳnh Anh 26 Hoa Lâm, Quận Long Biên