STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Hoàng Đàn 14 Nguyễn Văn Tố, P.Cửa Đông 0947867399
2 NT Trang Đức 609 Bạch Đằng, Chương Dương 0976429336
3 NT Mai Hòa 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, 0913510178