STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Thanh Nga  Cụm 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ 0978037062
2 Ngọc Lâm Cụm 6, Phụ Thượng, Phúc Thọ 0979271421