STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Cẩm Dương Thôn Quêch, Phố Bình Đà, Thanh Oai 0988804064
2 QT Ánh Tuyết Thôn Vĩ, Cao Viên, Thanh Oai 0934341233
3 QT Trịnh Hoàng Hải Thôn Trung, Xã Cao Viên, H. Thanh Oai 01644182612
4 QTTN GPP Tảo Dương 01685010762
5 Cẩm Dương Thôn Quyếch, Bình Minh 0988804064
6 QT số 9-Lê Thị Minh Huệ Ngã 3 chợ Chiều, Phương Trung, Huyện Thanh Oai 0977484835