Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Quang Minh Thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân 0838585769
2 QT Hoàng Minh Cường Chợ Lịm, Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên 0983203667