Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 02839561247
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 02838658413
3 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, P 14, Quận 11 02838650988
4 Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 02838619774
5 Thanh Trung 94/58, Hòa Bình, 5, Quận 11 0934306346