Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Hữu Bằng Thôn 1, Vĩnh Lộc, Phùng Xá 0963646836
2 QT GPP số 41-Nguyễn Thị Tình Làng Bùng, Phùng Xá 0963845979
3 QT Tuyến Hương Thôn 6, Phùng Xá 0977819448
4 QT Phương Hậu Chợ Cầu Chùa, Phùng Xá 0974047776
5 NT Như Quỳnh Cổng chợ Săn, TT Liên Quan 0944060488
6 QT Thanh Nga Số 19 Thị trấn Liên Quan 0988185800