STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Ánh Tuyết Thôn Vĩ, Cao Viên 0934341233
2 QT Cẩm Dương Thôn Quếch, Phố Bình Đà 0988804064
3 QT Số 9 Ngã 3 chợ Chiều, Phương Trung 0977484835
4 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác 0947566988
5 QT tư nhân GPP Tảo Dương 0385010762
6 QT Trịnh Hoàng Hải Thôn Trung, Xã Cao Viên 0344182612