Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT Ánh Tuyết Thôn Vĩ, Cao Viên 0934341233
2 QT Số 9 Ngã 3 chợ Chiều, Phương Trung 0977484835
3 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác 0947566988
4 QT tư nhân GPP – Chị Hương Tảo Dương 0385010762
5 QT Trịnh Hoàng Hải Thôn Trung, Xã Cao Viên 0344182612
6 QT Cẩm Dương Thôn Quếch, Phố Bình Đà 0988804064