STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Thuỷ Tiên Chợ Bợ, Xã Bình Xa, H. Hàm Yên, Tuyên Quang 01666909006