STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Hiệu Thuốc Hải Phòng Khu 10 Hạ Lũng, Hải An 0936989599
2 Liên Thìn Thị Tứ, Vĩnh Bảo 0982175818
3 Hiệu Thuốc Kiến Thụy Ngã 4 Tú Sơn, Kiến Thụy 0313560198
4 Bảo Linh 114 An Đà, Ngô Quyền 0904130316
5 Tùng Lâm 500 Thiên Lôi, Lê Chân 0989357291
6 Bảo Linh 297 Cát Dài, Lê Chân 0904310316
7 NT 301 301 Cát Dài, Lê Chân
8 An Thành 307 Cát Dài, Lê Chân 0936416702
9 NT 26 26 Đào Đô, Hồng Bàng 01313539772
10 NT 433 433 Cát Bi, Hải An 09367423688