STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Kim Loan 10 Ông Ích Khiêm, P14 02838619774
2 Nhơn Chúng Đường 26 Ông Ích Khiêm, P14 02838658413
3 NT số 1 14 Ông Ích Khiêm, P14 0838650988
4 Nhà thuốc Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, P4 0839561247