STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Phương Thảo Đường Xuống Biển Mỹ Khê- Gần Chợ Tịnh Khê, Sơn Tịnh 0919323386
2 Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 0553820603
3 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, -, Trương Quan Trọng, Thành Phố Quảng Ngãi 0973844924
4 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi 0553826035
5 Thịnh Phát 297 Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 0553822194